تبلیغات
 قرار دیدار - فلسفه این همه دقت در احکام شرعی چیست؟

فلسفه این همه دقت در احکام شرعی چیست؟

نماز وتمامی شرایط واجزای آن ،دارای فلسفه هایی است که خلاصه آن به شرح زیراست:


Image result for ‫عکس های زیبا در مورد نماز‬‎
1.تکرار وتلقین به جهت قدرت یافتن فردبر کنترل خویشتن؛چراکه دقت فرددر هرعمل،نوعی تمرین برای اعمالی دیگر است.
2.ایجادنظم وهماهنگی دربین نمازگزاران وایجاد زمینه های نظم وجامعه پذیری.
3.اگربناباشدهرکس درهر عملی به نحو دلخواه عمل کند؛نه تنها زمینه ای برای ارتباط افراد وهمسویی آنان فراهم نمی گردد؛بلکه زمینه ی اختلاف ،تفرقه ،اعمال سلیقه ها ودوری افراد ازیکدیگر فراهم می آید.
4.اگر باتمرینات نظامی آشنایی داشته باشید،درمی یابید که تاچه میزان نظم ودیسیپلین درآن عرصه ها،حاکم است واین کارتا چه اندازه درایجاد روحیه نظم وانظباط درافراد تاثیر دارد.
دقت هایی که در مقدمات ،مقارنات،شرایط،آداب و دیگر احکام آن می گردد؛برکلیه امور زندگی انسان،تاثیرات مثبت وارزنده ای دارد.


تاریخ : یکشنبه 11 مهر 1395 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : nc | نظرات


  • paper | خرید بک لینک رایگان | فروش رپورتاژ آگهی
  • خرید backlink | فروش رپورتاژ